Bent u naar iets speciaals op zoek?

Systemicons_2_24x24

FIJNE ACCESSOIRES

Herroepingsrecht voor consumenten
(Consument is iedere natuurlijke persoon die een doeleinden van een juridische transactie die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Annuleringsbeleid

Recht op annulering
U heeft het recht binnen 14 dagen om dit contract zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag


- waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of op voorwaarde dat u één of meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden geleverd of;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of als u meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van één bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Selva Technik GmbH, Hachestrasse 66, 45127 Essen, telefoonnummer.: +49 (0) 201 1899 177, e-mailadres: kundenservice@selva.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv.B een per post of e-mail verzonden brief) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw opzegging van dit contract is door ons ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.


Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract ter overhandiging. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de deadline van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, eigenschappen vast te stellen en werking van de goederen is.

Uitsluiting of Redenen voor verval

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie ervan een individuele selectie of bepaling door de consument relevant of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden geretourneerd of hygiëne, als de verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen als deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en verzend het jij het terug.)

- Aan Selva Technik GmbH, Hachestraße 66, 45127 Essen, e-mailadres: kundenservice@selva.de :

- Ik/wij (*) herroep hierbij mijn toestemming / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
  het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)
- Datum

(*) Doorhalen wat is niet van toepassing.